Online Ingilizce Dersleri


Ingilizce dersi i�in a��klamal� ve kolay anlat�ml�..

De�erli misafirlerimiz;
Sitemiz genel e�itimi kurallar�na uygun olarak, pratik bir bi�imde, genel kullan�c�lar d���n�lerek haz�rlanm��t�r.

�ngilizce, i� hayat�nda, d�nyada en fazla kullan�lan dil olarak tan�nmaktad�r. Kanada ve Amerika Birle�ik Devletleri gibi y�z�l��m� ve n�fus bak�m�ndan b�y�k olan �lkelerde de bu dilin kullan�lmas� bu g�r��� desteklemektedir. Bug�n bilgisayar�m�za y�kledi�imiz programlar bile ekseriyetle bu ingilizce dir. Dolay�s�yla Ingilizce�nin yeri, i� ya�ant�m�z a��s�ndan b�y�k bir �neme sahiptir. Hatta bir�ok firma i� ba�vurusu yapan adaylar�na yabanc� dilde testler yapmakta veya genel olarak sayg�nl��� olan TOEFL, IELTS, KPDS gibi zorlu s�navlardan ge�erli bir puan talep etmektedirler.

�ngilizce DersleriBug�ne kadar muhtemelen bir kurstan dil e�itimi ald�n�z fakat g�n ge�tik�e bilgileriniz eskidi ve bir�o�u unutuldu. �undan emin olabilirsiniz ki; sitemizde, g�nl�k ya�am esas al�narak haz�rlanan ve ak�lda kal�c� bir yakla��mla izah edilen konu anlat�mlar�, �rnekler ve al��t�rmalar uzun zaman beyninizde yer edecek belki de hayat�n�z boyunca bu bilgileri unutmayacaks�n�z. �nsan beyni ezberledi�i bir bilgiyi �abuk unutabilmesine ra�men ho�una giden, akl�na yatan ve kendisine mant�kl� gelen bilgileri daha uzun s�re saklayabilmektedir. Biz de buradan yola ��karak, e�lenceli, dikkat �ekici, mant��a oturtulabilir geni� bir bilgi payla��m�n� size �cretsiz olarak bu site �zerinden sunmay� ama�lamaktay�z.

�lkemizdeki pek �ok internet sitesi bilgi payla��m� i�in �cretli veya �cretsiz �yelik istemektedir. Ancak biz hi�bir �yeli�e gerek duymadan bu site �zerinden size dil e�itimi verece�iz. E�itimimiz en temel seviyeden ba�layarak, sizi belli bir seviyeye ula�t�racakt�r. Di�er yandan sitemizde bulunan renkler sizi �al��maya g�d�leyecek ve siz fark�nda olmadan psikolojik olarak �al��maya motive edileceksiniz. �rne�in g�n�m�zde bilgisayar kullan�c�lar�n�n pek �o�u parlak ekran� tercih etmektedirler ve gere�inden fazla ����a maruz kalarak ba� a�r�s�, konuya odaklanamama gibi s�k�nt�lar ya�amaktad�rlar. Yine bu gibi durumlar g�z �n�ne al�narak g�z�n�z�n en az yorulaca�� renkler se�ilmi�, yaz� karakterleri rahat okunabilir, uygun b�y�kl��e ayarlanm��t�r. K�saca sizin internet �zerinden ��renebilmeniz i�in gerekli t�m �artlar ayr�nt�l� olarak d���n�lm�� ve yerine getirilmi�tir.

Hayat�nda hi� Ingilizce gramer e�itim alma f�rsat� olmayan ki�iler de pani�e kap�lmas�nlar, ��nk� sitemizde yer alan bilgiler temel seviye �zerinde fazlaca durmaktad�r. �lk defa e�itime ba�layacak ki�ilerin yapmas� gereken tek �ey kelimelerin �zerinde bir miktar durmak olacakt�r. ��nk� siz de takdir edersiniz ki kelime bilgisi olmadan konu�ulamaz, yaz�lamaz, k�saca ileti�im kurulamaz. �leti�im kurulamad��� i�in de herhangi bir dil e�itimi ger�ekle�emez.

Konu anlat�mlar� sizi fazla s�kmayacak ve sitede bulunmaktan zevk duyacaks�n�z. �lgi �eken �rnek ve al��t�rmalar g�nl�k hayat�n�zdan kesitler sunacak ve Ingilizce ��renme nizin asl�nda size hi� de uzak olmad���n� g�recek ve dersler konusunda kendinize bundan sonra daha da g�veneceksiniz. Hatta ve hatta sitemizde bulunan �rnekler g�nl�k ya�ant�n�zda kar��la�t���n�z olaylara o denli yak�n olacak ki, normal ya�ant�n�zda bile �rnekler akl�n�za gelecek ve her an Ingilizce bilgilerinizi tazeleyebileceksiniz.

�imdi sitemizi gezerek ger�ek e�itimin tad�n� ��karabilirsiniz.