Comparative / Kar��la�t�rma S�fatlar�


Bu yap� Ingilizce de iki nesne nin kar��la�t�r�lmas� ve birinin di�erine g�re daha bask�n olmas�n� ifade etmemize yarayan bir yap�d�r. Bu di�erinden daha etkileyici gibi c�mle yap�lar�na comparative form denmektedir. S�z� fazla uzatmadan �rneklere ge�elim.

• Guven is taller than Mehmet.
• Guven Mehmet�den daha uzundur.
• Mehmet is shorter than P�nar.
• P�nar Mehmet�den daha uzundur.


• Zekeriye is more intelligent than �smail.
• Zekeriye, �smail�den daha zekidir.
• The armchair is more comfortable than chair.
• Koltuk sandalyeden daha konforludur.

Yukar�daki;

[ �lk c�mlede ]�daha� anlam�n� katmak i�in s�fat olan �tall� kelimesine �er� eki eklenmi�tir.

[ �kinci c�mlede ] de ayn� �ekilde �daha� anlam�n� katmak i�in s�fat olan �short� kelimesine �er� eki eklenmi�tir.

[ ���nc� c�mlede ] de ayn� �ekilde �daha� anlam�n� katmak i�in s�fat olan �intelligent�
kelimesinin ba��na �more� kelimesi eklenmi�tir.

[ D�rd�nc� c�mlede ] de ayn� �ekilde �daha� anlam�n� katmak i�in s�fat olan �comfortable� kelimesinin ba��na �more� kelimesi s�fat�n sonuna ise than kelimesi eklenmi�tir.

*Peki, neden �daha� anlam�n� katmak i�in, bazen �er� eki gelmekteyken bazen �more� kelimesi s�fat�n sonuna ise than kelimesi gelmektedir." Cevap �ok basittir;"

Ingilizce de daha anlam� tek ve iki heceli (a��zdan tek ses ve iki ses ile ��kan) kelimelerde
�er� eki eklenir. �kiden daha fazla heceli olan s�fatlar�n �n�ne ise �more� kelimesi eklenir.

She is more beautiful girl than my sister.
• O benim k�z karde�imden daha g�zel.


• O benden daha m� yak���kl�?
Is he more good looking than me.
• The armchair is more comfortable than chair.
My father is stronger than your father
• Benim babam senin babandan daha g��l�.
My mother�s foods are more delicious than my father�s.
• Annemin yemekleri babam�nkilerden daha lezzetli.
Rabbit is faster than turtle.
• Tav�an kaplumba�adan daha h�zl�d�r.