Countable / Say�labilenler Uncountable / Say�lamayanlar

 

Ingilizce de isimler �countable� say�labilenler ve �uncountable� say�lamayanlar
olarak ikiye ayr�lmaktad�r.�NEML� NOT:

Say�labilen isimler in tekilleri ve �o�ullar� bulunmas�na ra�men
say�lamayan nesnelerin �o�ullar� bulunmamaktad�r.

�rne�in su say�lamaz ve bunu �o�ul olarak kullanamay�z. Ancak kedi k�pek gibi
isimler say�labilir olduklar� i�in �o�ul halleri bulunmaktad�r.


 

a���of (noun) kullan�r�z.A piece of bread, a kilo of butter, a glass of water


A glass of water, a glass of orange juice, a glass of milk

A bottle of wine, a bottle of fruit juice.

A packet of salt, a packet of butter, a packet of sugar

A loaf of bread.

A cup of tea, a cup of coffee, a cup of espresso

 

 

E�er bu �rneklerde Ingilizce say�labilen nesneleri kullan�yorsak, o zaman nesnelerin �o�ul halini
kullanmam�z gerekecektir.

 

  • A kilo of apples,
  • a basket of tomatoes,
  • a box of matches,
  • a box of pencils,
  • a packet of cigarettes.

G�rd���n�z gibi say�labilen nesneler �o�ul olarak kullan�lmaktad�r.

Di�er yandan iki isimden olu�an bu gibi kal�plarda ba�ta yer alan isimler de �o�ul durumda olabilirler.
�rne�in;

 

A glass of water,
bir bardak su
two glasses of water
iki bardak su
three glasses of water
�� bardak su

 

a kilo of apples
bir kilo elma
two kilos of apples
iki kilo elma
three kilos of apples.
�� kilo elma

 

A kilo of cheese
bir kilo peynir
Two kilos of cheese
iki kilo peynir
Three kilos of cheese
�� kilo peynir

 

A loaf of bread
bir somun ekmek
Two loaves of bread
iki somun ekmek
Three loaves of bread.
�� somun ekmek

 

Half a kilo patotoes
yar�m kilo patates
A kilo of potatoes
bir kilo patates.