Irregular Plurals (D�zensiz �o�ullar)

�ngilizce DersleriMan >>> Men
Woman >>> Women
Child >>> Children
Foot >>> Feet
Mouse >>> mice
Tooth >>> teeth
Goose >>> geese
That >>> Those
These >>> These

Yukar�da �rnek olarak en s�k kullan�lan kelimelerden birka�� listelenmi�tir. Bunlara kulland�k�a al��acaks�n�z.
�ngilizce Tekilleri �o�ul yapman�n kurallar�n� zaman ge�tik�e ��reneceksiniz. Bir�o�u sadece �-s� tak�s� almas�na ra�men yine de belli bir b�l�m� yukar�da bahsetti�imiz kurallara g�re tak� almaktad�rlar. Bunlar�n ayn�s�n� �Simple Present Tense� ad� verilen Geni� zaman i�in tekil �ah�slarda fiilin sonuna ekleyece�iz.

• She gets up early.
• She goes to school early.
• She shakes the bottle.
• He gives up his decision.
• It heals day by day.

Bunun gibi geni� zamanlarda fiillere �o�ul eki gibi �-s� tak�s� getirilir.

• She doesn�t get up early.
• She doesn�t go to school early.
• She doesn�t shake the bottle.
• He doesn�t give up his decision.
• It doesn�t heal day by day.
NOT: Olumsuzlarda ise bu es tak�s� do ya eklenmi� oldu�u i�in fiillere fazladan es tak�s� eklenmez.

Daha �nce Ingilizce isim fiiller de g�rm�� oldu�umuz �am, is, are� yard�mc� fiiller i burada kullan�lmamaktad�r. Bunlar� geni� zaman ile kar��t�rmamal�s�n�z. �am, is, are� yard�mc� fiilleri isimlerin sonuna d�r eki getirir b�ylece isimlerden c�mle olu�turur.

Adverbs of Frequency

Bir de bu zaman ile birlikte s�kl�k zarflar�n� kullan�r�z. Mesela, her pazartesi, her hafta, her ay, her g�n, her sabah, her zaman, arada bir, s�k s�k, nadiren, gibi zarflar s�kl�k belirtmektedir. Bu zarflar her zaman Simple Present Tense ile birlikte kullan�lmaktad�rlar.

�imdi bunlar� inceleyelim.

%100


%60


%30


%0

Always

Usually
Frequently

Often

Sometimes
Occassionally
Rarely
Seldom
Hardly ever

Never
Her zaman

Genellikle
�ok s�k

S�k s�k

Bazen
Ara s�ra
Nadiren
Pek az
�ok nadir

Asla