Have/Has Got / Sahiplik -�yelik


Ayn� isim fiiller de oldu�u gibi Have/Has got kal�plar� nda da soru c�mlesi olu�tururken
Have / Has + �zne + got yap�s�n� kullan�r�z.

�Have / Has got� kal�b� sahiplik belirtir. Bir ki�inin bir nesneye olan sahipli�i s�z konusudur. �yelik belirtir, ki�iler e g�re have veya has olarak de�i�ir. �imdi bu ingilizce dersi mizde bunun neye g�re de�i�ti�ini inceleyelim.

I

You


He

She

It

You

We

They


Have got


 

has got
have got


ff
fg a

cvc a cccc

 

 

aagreen automobile. c

 

 

 

 


Tabloda g�r�ld��� gibi �o�ul olan �zneler Have Got ile birlikte kullan�l�rken, tekil olanlar
ise Has Got ile kullan�lmaktad�r. Ancak daha �nce bahsetti�imiz gibi Ingilizce de tekil olan sen
bulunmad��� i�in You her zaman Have got ile kullan�lacakt�r. Ayn� �ekilde bir iltimas da
kendimize ge�ersek ben anlam�na gelen � I � kelimesi de have got ile birlikte kullan�l�r.


You have got five bird.
• Sen be� ku�a sahipsin.
I have got two cat.
• Ben iki kediye sahibim.
He has got a dog.
• O bir k�pe�e sahip.
They have got a fish.
• Onlar bir bal��a sahip.


Yine bir tabloda olumlu soru ve olumsuz soru de�i�imlerine bir g�z atal�m.

Olumlu C�mle
Yap�s�

• I have got a bread.
• She has got three tomato.
• Hakk� has got a computer.

• Ben bir ekme�e sahibim.
• O �� tane domatese sahip.
• Hakk� bir bilgisayara sahip

Olumsuz C�mle Yap�s�

•They have not got a home.
• They haven�t got a home.
• Koray has not got a newpaper.
• She hasn�t got a mobile phone.

• Onlar bir eve sahip de�iller.
• Onlar bir eve sahip de�iller.
• Koray bir gazeteye sahip de�il.
•O bir cep telefonuna sahip de�il.

Olumlu soru C�mlesi

• Have you got a flag?
• Have they got an oil station?
• Has she got necklace?

• Bir bayra�a sahip misin?
• Bir benzin istasyonuna sahipler mi?
• Gerdanl��a sahip mi?

Olumsuz soru C�mlesi• Haven�t you got a baby?
• Hasn�t she got a driver?
• Hasn�t Erdin� got an apple?


• Bir bebe�e sahip de�iller mi?
• Bir �of�re sahip de�il mi?
• Erdin� bir elmaya sahip de�il mi?

 

 Sahiplik ifadeleri bir de�i�ik �ekilde daha kullan�lmaktad�r. Yukar�da g�rd���m�z kullan�mdan �ok farkl� de�ildir ve genelde az sonra g�rece�imiz �ekilde kullan�lmaktad�r. Anlam ayn�d�r ancak ifade �ekli de�i�ik olacakt�r. Siz de hangisi kolay�n�za gelirse onu kullanabilirsiniz. Aralar�nda kelime farkl�l���ndan ba�ka hi�bir fark yoktur. O da �u �ekildedir.

Olumlu c�mle: �zne + have /has + Nesne

Olumsuz c�mle: �zne + do not / don�t + have /has + Nesne

Olumlu Soru C�mlesi: Do + �zne + Have/Has + Nesne

Olumsuz Soru C�mlesi: Do not / Don�t + �zne + Have/Has + Nesne

�Do� dilimizde �yapmak� anlam�na gelmektedir ve yard�mc� fiil gibi �znelere tak�lmaktad�r. Yukar�da form�lleri inceleyece�iniz zaman olumlu c�mlede �Do� kelimeci�i bulunmad��� halde olumsuz c�mle i�erisinde bulundu�una g�receksiniz. Yine �znenin tekil veya �o�ul olmas�na g�re de�i�erek �Does� haline gelir. Bunun i�in yine bir tablo yaparak nerede �Do� nerede �Does� kulland���m�za bir bakal�m.

�ok kar���k gibi g�z�kse de asl�nda gayet kolay anla��l�r bir yap�ya sahiptir. Zamanla mant���n� kavrad���n�zda ise hi� unutmayacaks�n�z.

I

You


He

She

It

You

We

They

Have
haven�t got
don�t have

has got

hasn�t got
doesn�t have


have got

haven�t got
don�t haveff
fg a

cvc a cccc

 

 

aagreen automobile. c

 

 

 

 


Do ve does yap�s�n� daha sonra detayl� bir �ekilde inceleyece�imiz i�in anlayamad���n�z yerlerde �ok fazla tak�lman�za gerek yoktur.

�imdi bu kurallar ile ilgili birka� �rnek yapal�m.

Olumlu C�mle Yap�s�

• I have a brother
• She has fifty-two playing cards.
• They have four farm.

• Ben bir karde�e sahibim.
•O elli iki tane oyun kart�na sahip.
•Onlar d�rt tane �iftli�e sahipler.

Olumsuz C�mle Yap�s�

• She doesn�t have a pink skirt.
• Murat doesn�t have a bag.
• You don�t have a keyboard.

• O pembe bir ete�e sahip de�il.
•Murat bir �antaya sahip de�il.
•Sen bir klavyeye sahip de�ilsin.

Olumlu Soru C�mlesi

• Do you have a ticket?
• Does she have orange shoes?
• Does it have a bone?

• Bir bilete sahip misin?
• Turuncu ayakkab�lara sahip mi?
• O bir kemi�e sahip mi?

Olumsuz Soru C�mlesi

• Don�t they have any banana?
• Doesn�t she have an armchair?
• Doesn�t Berkay have notebook?

• Onlar hi� muza sahip de�iller mi?
• O bir koltu�a sahip de�il mi?
• Berkay bir deftere sahip de�il mi?