i

Daha �nceki Ingilizce dersleri mizde �have/has� sahiplik yap�s�n� incelemi�tik. �imdi de
sahip olunan nesneler in miktarlar�n� nas�l s�yleyece�iz onu ��renelim.
Bunun i�in ingilizce de �How Many� yap�s�n� kullan�r�z.

 

 

How Many / Ka� ? - Ka� Tane ? - Ne Kadar ?

 

Bu yap�n�n form�lasyonu a�a��daki �ekildedir.

 

 

How many sister has he got?

He has got 3 sister.


How many teeth have you got?

I have got 32 teeth.


How many ears have you got?

I�ve got two ears.


How many leg has Karaba� got?

Karaba� has four leg.


» Bu �ekilde say�labilen nesnelerin miktar�n� How many ile belirtebiliriz