Simple Past Tense


�imdiye kadar ingilizce dersleri mizde hep geni� zaman ve �imdiki zaman hakk�nda �rnekler verdik.
�imdiki konumuz ise ge�mi� zaman.

Ge�mi� zaman yap�s�nda kullanaca��m�z fiiller ikinci halde olacakt�r. Fiillerin ikinci hali baz�lar�nda d�zenli,
baz�lar�nda ise d�zensizdir.

 


D�zenli olan fiil hallerini tablolar ile g�sterece�iz fakat d�zensiz olan fiillerin ikinci hallerini ezberlemekten ba�ka bir �areniz kalm�yor. Yine d�zensiz de olsa benzer harfleri olan kelimeler benzer �ekilde ikinci ve ���nc� hale d�n��mektedir.

�imdi isim fiil c�mleleri n ge�mi� hale d�n���m�ne bir g�z atarak bug�nk� Ingilizce dersi mize ba�layal�m.

�lk �nce isim fiil yap�s� neydi onu bir hat�rlayal�m.

I am a dentist
He is a football player
She is a house wife


It is yellow.
We are the champions.
You are ready.
They are driver.

Yukar�daki c�mlelerde g�rd���n�z gibi bir fiil bulunmamaktad�r. Biz burada ki�ilere ait olan �zellikleri am, is, are yard�mc� fiilleri ile birlikte y�klem yapm�� olduk. Ayn� mant�k ile to be fiili dedi�imiz am, is, are yap�s�n�n past hali ni her �ahsa g�re �ekimini yapal�m.

»I
» You
» He
» She
» It
» We
» You
» They

» am
» are
» is
» is
» is
» are
» are
» are

» was
» were
» was
» was
» was
» are
» are
» were

I was curious two minutes ago but I am happy now. Because I am a father now.
�ki dakika �nce endi�eliydim ama �imdi mutluyum. ��nk� �imdi ben bir babay�m.

You were a pilot when you forty.
K�rk�n�zda bir pilottunuz.

G�rd���n�z gibi �am� ve �is� yard�mc� fiilleri �was� olarak ge�mi� (past) hale geldi, �are� yard�mc� fiili ise �were� olarak ge�mi� (past) hale gelmi� oldu. Peki soru ve olumsuz halleri nas�l olacakt�r? Devam edelim.