Simple Present Tense

 

 

Zamanlara ge�meden �imdiye kadar i�ledi�imiz ingilizce dersler iyle birlikte zaman
kavram�na ge�ebiliriz. Konumuz olan simple present tense dilimizde geni� zaman a
denk gelmektedir.S�rekli rutin yapt���m�z i�leri anlatmak i�in her zaman bunu kullan�r�z.
I

You


He

She

It

We

You

They


bDo gg

 


g Doesgg
d Do gg�ah�slarda nerede do veya does kullanaca��m�z� have/has kal�plar� nda da
g�rm��t�k.

 

Olumlu c�mlelerde do/ does yap�s� kullan�lmamaktad�r.

Bu yap� olumsuz veya soru c�mlelerinde kullan�lmaktad�r.
Bunu unutmamal�y�z.


Ancak buradaki en �nemli husus e�er c�mle i�erisinde does kullan�lan �ah�s
varsa biz bu c�mle i�erisindeki fiile
�-s� tak�s� getiririz.

 

�ok karma��k biryap� gibi gelse de ilk a�amada asl�nda ne kadar basit oldu�unu
zamanla ingilizce derslerimizdeki �rnekleri ��zd�k�e fark�na varacaks�n�z.


�imdi yine bir tablo yaparak yap�n�n �e�itli kullan�mlar�n�n ne �ekilde
oldu�unu ��renelim.


Olumlu
c�mleOlumsuz c�mle


Olumlu
soruOlumsuz soru

I get up early every friday.
I miss bus every Monday.


She goes to school in mornings

I don�t wash dishes at nights
She doesn�t ride bicycle.
He doesn�t stare at foreigners.


Do you want to drink?
Does he brings enough money?
Do they read their book?Don�t they look after
with my children?


Doesn�t she watch tv in evenings?
Doesn�t Ahmet do his homework?
Ben her Cuma erken kalkar�m.
Ben her pazartesi otob�s� ka��r�m.
O sabahlar� okula gider

Ben gece bula��klar� y�kamam.
O bisiklet kullanmaz.
O yabanc�lara dik dik bakmaz.

��mek ister misiniz?
Yeteri kadar para getirir mi?
Onlar kitaplar�n� okur mu?


Onlar �ocuklar�mla ilgilenmezler mi?

O ak�amlar� tv izlemez mi?
Ahmet �devini yapmaz m�? 

 

G�rd���n�z gibi do veya does yap�s�n� Ingilizce olumsuz ve soru c�mlelerinde kullanmaktay�z.

Asl�na bak�l�rsa bu kural �uradan gelmektedir. �Does� kelimesi �do� kelimesinin tekil �ah�sla kullan�m�nda ortaya ��kan bir kelimedir. �es� tak�s� alm��t�r ve bu tak� olumlu c�mlelerde tekil ki�inin kullan�ld��� durumlarda fiile tak�lmaktad�r.


• She reads book.
• Ahmet runs two kilometres a day.
• �smail waits Ahmet for breakfast.
• Grandmother annoys Ahmet every morning.
• M�cella goes to tenis court.


Peki neden baz� yerlerde �-es� tak�s� gelmekteyken baz� fiillere �s� tak�s� gelmektedir. Bunu da bir tablo halinde a��klayal�m.

 

Bu ayn� zamanda tekillik ve �o�ulluk belirtilen yerlerde de kullan�lmaktad�r.

 

Biz �imdi bu tekillik ve �o�ulluk durumlar�n� inceleyelim siz de bu incelemeden sonra rahatl�kla bu ekleri fiillerde kullanabiliriz.

 

�o�ul eki bazen �-s� , �-es� , �-ies� �-ves� halinde de�i�ik formlarda fiillere eklenebilir. Ayn� zamanda baz� nesnelerin �o�ul hali de tekil halinin ayn�s�d�r. A�a��da bu yap�lar� inceleyelim.

 

E�er kelimelerin sonu �ch, x, sh, ss, s� harfleri ile bitiyorsa �-es� tak�s� al�r.

E�er kelimelerin sonu �-ly� harfleri ile bitiyorsa �-ies� tak�s� al�r.

E�er kelimelerin sonu �-f�, �-fe�, �-ff� ile bitiyorsa �-ves� tak�s� getirilir.


�-s�

�-es�

�-ves�

�-ies�

Single /
Tekil
Plural/
�o�ul
Single /
Tekil
Plural/
�o�ul
Single /
Tekil
Plural/
�o�ul
Single /
Tekil
Plural/
�o�ul

Apple

Apples

Box

Boxes

Swarf

Svarves

Party

Parties

Orange

Oranges

Dish

Dishes

Shelf

Shelves

City

Cities

Cup

cups

Fox

Foxes

Wolf

Wolves

Lorry

Lorries

Tire

Tires

Cactus

Cactuses

Thief

Thieves

Family

Families

Window

Windows

Potato

Potatoes

Half

Halves

Fly

Flies

Book

Books

Class

Classes

Knife

Knives

Baby

Babies

Tree

Trees

Bus

Buses

Leaf

Leaves

Dictionary

Dictionarie

Car

Cars

Match

Matche

Self

Selves

Cherry

Cherries

Baz� kelimeler de �o�ul ve tekil ayn� olur demi�tik onlara da birka� �rnek verirsek;

Sheep = Sheep
Fish = Fish
Deer = Deer

Baz� kelimeler ise tamamen d�zensizdir ve bunlar�nda Ingilizce de konu ismi d�zensiz isimler olarak ge�mektedir.