i

S�ra Say�lar� / Numbers

 

 

Ingilizce dersleri mizde m�mk�n oldu�unca monotonluktan ka��nmaktay�z. �imdi bizim pek �ok alanda
s�kl�kla kullanabilece�imiz konulardan birisi olan s�ra say�lar �ndan bahsedelim.

�rne�in ����nc� gelen atlete madalya verilmedi� gibi bir c�mle kurmak istiyorsunuz.

 

Bunun i�in ingilizce ����nc�� kelimesinin ne �ekilde yaz�ld���n�, okundu�unu ve k�saca ne �ekilde g�sterildi�ini bilmek gerekmektedir.

 

1.
First
Birinci
1st.

2.
Second
�kinci
2nd
3.
Third
���nc�
3rd
4.
Fourth
D�rd�nc�
4th
5.
Fifth
Be�inci
5th
6.
Sixth
Alt�nc�
6th
7.
Seventh
Yedinci
7th
8.
Eighth
Sekizinci
8th
9.
Nineth
Dokuzuncu
9th

10.
Tenth
Onuncu
10th
11.
Eleventh
On birinci
11th
12.
Twelfth
On ikinci
12th


13.
Thirteenth
On ���nc�
13th

14.
Fourteenth
On d�rd�nc�
14th

15.
Fifteenth
On be�inci
15th

16.
Sixteenth
On alt�nc�
16th

17.
Seventeenth
On yedinci
17th

18.
Eighteenth
On sekizinci
18th
19.
Nineteenth
On dokuzuncu
19th

20.
Twentieth
Yirminci
20th

21.
Twenty-first
Yirmi birinci
21st

22.
Twenty-second
Yirmi ikinci
22nd

23.
Twenty-third
Yirmi ���nc�
23rd

24.
Twenty-fourth
Yirmi d�rd�nc�
24th

25.
Twenty-fifth
Yirmi be�inci
25th

26.
Twenty-sixth
Yirmi alt�nc�
26th

27.
Twenty-seventh
Yirmi yedinci
27th

28.
Twenty-eighth
Yirmi sekizinci
28th

29.
Twenty-ninth
Yirmi dokuzuncu
29th

30.
Thirtieth
Otuzuncu
30th

31.
Thirtieth
Otuz birinci
31st

32.
Thirty-second
Otuz ikinci
32nd
33.
Thirty-third
Otuz ���nc�
33rd
34.
Thirty-fourth
Otuz d�rd�nc�
34th
40.
Fortieth
K�rk�nc�
40th
41.
Forty-first
K�rk birinci
41st
50.
Fiftieth
Ellinci
50th
60.
Sixtieth
Altm���nc�
60th
70.
Seventieth
Yetmi�inci
70th
80.
Eightieth
Sekseninci
80th
90.
Ninetieth
Doksan�nc�
90th
91.
Ninty-first
Doksanbirinci
91st
��.
��
��
��
��
��
��
��
��.
��
��
��
��
��
��
��
100.
hundredth
Y�z�nc�
100th
101.
Hundred first
Y�z birinci
101st