Superlative


Superlative dedi�imiz yap�da ise isim inden de anla��laca�� gibi en �st kademe s�fat � olan �eylerden bahsederiz. �rne�in �en h�zl� hayvan, en kolay soru, en zeki insan, en yava� ko�ucu, en k�t� durum, en zay�f halka vb. Yine ayn� �ekilde �rnekler ile konuya giri� yapal�m.


• Cem is the tallest person in the office.
• Cem ofisteki en uzun ki�idir.
• The thickest book on my table is gramer book.
• En kal�n kitap dilbilgisi kitab�d�r.
• Zekeriye is more intelligent than �smail.
• The hardest metalic material is boron.
• En sert metal malzeme bordur.
• �ener �en is the funniest person in Turkey..
• �ener �en T�rkiyedeki en komik ki�idir.
• Saloon is the largest room in my home.
• Salon evimdeki en geni� odad�r.

ingilizce �rnekler de g�r�ld��� gibi superlative yap� y� kullanmak i�in
s�fat�n ba��na �the� konulur, ard�ndan;


E�er s�fat tek heceli ise �st, iest, est� eki getirilir,
E�er iki veya daha fazla heceli ise s�fat�n �n�ne the most getirilir.

• Whales are the biggest animal on planet.
• Balinalar d�nyan�n en b�y�k hayvanlar�d�rlar.
• Usain Bolt is the fastest runner on the world.
• Usain Bolt d�nyan�n en h�zl� ko�ucusudur.
• Bill Gates is the richest person.
• Bill Gates en zengin insand�r.
• �stanbul is the most crowded city in Turkey.
• �stanbul, T�rkiye�deki en kalabal�k �ehirdir.
• Adana is the hottest city in Turkey
• Adana T�rkiye�deki en s�cak �ehirdir.Yukar�da bir s�fat� comparative ve superlative yapmak i�in s�fat�n sonuna ekler takt�k.
Ancak bazen d�zensiz olan s�fatlar da kar��n�za ��kabilir. A�a��daki tabloda
Ingilizce d�zensiz s�fatlar � g�receksiniz.

Kural

Tek heceli s�fatlar;
S�fata �er,
-est eklenece�i durumlar
�ki heceli s�fatlar;


1.E�er ilk hece
�y, -ple, -ble,
-ow ile bitiyorsa.


2.E�er s�fat
�y ile bitiyorsa
�y� harfini �i�
ile de�i�tirin ve
�-er� veya �est�
eki ekleyiniz.


3.buradaki iki heceli
olan s�fatlar� da
more ve the most
ile birlikte kullan�r�z

4.�ki heceden daha
fazla ise more ve
most kullan�r�z.D�zensiz Form:


S�fat

S�fat
Big
Fat
Large


Happy
Simple
Humble
Narrow
Clever

 

HandsomeFamous
Severe
Accurate


Interesting
ExpensiveGoodBad
Little
Much
Many
Far<Comparative

Comparative
Bigger
Fatter
Larger


Happier
Simpler
Humbler
Narrower
Cleverer/more clever

Handsomer/more handsomeMore famous
More severe
More accurate


More interesting
More expensive


Better
Worse
Less
More
More
Farther/ further


Suparlative

The biggest
The fattest
The largest


The happiest
The simplest
The humblest
The narrowest
The cleverest/ the
most clever

The handsomest/ the most handsomer
The most famous
The most severe
The most accurate

The most interesting
The most expensiveThe best
The worst
The least
The most
The most
The farthest/ the furthest

 

 

1.Ali is ������ in our class. (tall)
2.Amazon is ��������. River on the world. (long)
3.Niagara is ��������.. fall on the world. (high)
4.A paper is ������. a pen. (light)