The Present Continuous Tense / �imdiki Zaman

 

Present Contiuous Tense genel olarak dilimizde �imdiki zaman a kar��l�k gelen bir zaman dilimini anlatmaktad�r. Kullan�m� ingilizce nin en basit yap�s�n� i�erir ve s�kl�kla bu zaman� kullanabilirsiniz.
Form�l� a�a��daki gibidir.• I am going to school.
• Ben okula gidiyorum.
• She is coming to home
• O eve geliyor.
• They are swimming in the lake.
• Onlar havuzda y�z�yorlar.
• We are speaking about the exam.
• Biz s�nav hakk�nda konu�uyoruz.


 

 

 

T�rk�emizdeki �-iyor� eki demek ki ingilizce de �-ing� tak�s� ile anlat�lmaktad�r.

 

• We are not sleeping.
• Biz uyumuyoruz.
• We aren�t sleeping.
• Biz uyumuyoruz.• She is not reading book.
• O kitap okuyoryor.
• She isn�t reading book.
• O kitap okumuyor.
• Is he driving?
• O araba kullan�yor mu?
• Are you preparing a surprise?
• S�rpriz haz�rl�yormusun?
• Aren�t they coming just now?
•Onlar �u an gelmiyorlar m�?

 

 

�ok �nemli olan bir konu da yap�lan eylemin bizim s�yledi�imiz zamanda ger�ekle�iyor olmas�d�r. C�mlelerimizi bunun i�in zaman zarflar� yla biraz daha s�slemeye ne dersiniz?

 

• You are looking your monitor now.
• �imdi siz monit�r�n�ze bak�yorsunuz.
• I am writing this sentences right now.
• Tam �u anda ben bu c�mleleri yaz�yorum.