�What� Soru Kelimesi �le Soru C�mlelerinin Olu�turulmas�

inglizce de de ayn� T�rk�ede oldu�u gibi soru kelimeleri vard�r. Bunlar genel olarak �-Wh questions�
olarak adland�r�lmaktad�rlar.
Bunlar�n baz�lar� �u �ekildedir;

 


What
How
Which
Where

Ne
Nas�l
Hangi
Neresi

When
Who
Whose
Whom

Ne zaman
Kim
Kimin
Kime


Tablodaki soru kelimeleri ile ayn� tarz c�mle kurulur. Farkl� zamanlar ile c�mle kurmay� daha
sonra ��renece�iz. �imdi s�ras�yla soru kelimelerini inceleyelim.

 Bu soru kelimeleriyle c�mle kurma form�l� �u �ekildedir;
Yukar�daki form�l� uygulayarak bir c�mle kural�m.

What

Wh soru kelimesi

is

Yard�mc� fiil

your name?

�zne

 


� What � kelimesi T�rk�ede �ne� anlam�na gelmektedir. Bu kelime ingilizce de s�k�a
kullan�lmaktad�r. Yukar�daki tabloda bulunan k�sa cevaplar bu soru kelimesi bulunan sorulara cevap
olarak verilmesi mant�k d���d�r. Dolay�s�ylaingilizce de What soru c�mlesine k�sa cevap verilemez.

-What is your name?
(Ad�n�z nedir?)
-My name is Ertan.
(Benim ad�m Ertan�d�r)
-What is her phone number?
(Telefon numaran�z nedir?)
-Her phone number is 516351321
(Benim telefon numaram 516351321�d�r.
-What is his favorite colour?
(En sevdi�iniz renk nedir?)
-His favorite colour is blue.
(Benim en sevdi�im renk mavidir.
-What are the problems?

(onlar�n sorunlar� nelerdir?)
-The problems are economic crysis and
nuclear development.
(Sorunlar ekonomik kriz ve n�kleergeli�imdir.
What is their surname?
(Onlar�n soyadlar� nedir?)
-Their surname is Aslan.
(Soyad�m�z Aslan)

 

 

�imdide �ah�s zamirlerinin �ekimlerine bir g�z atal�m.

 

I
My
(Benim)
You
Your
(Senin)
He
His
(Onun)
She
Her
(Onun)
It
Its
(Onun)
You
Your
(Senin)
We
Our
(Bizim)
They
Their
(Onlar�n)

�imdiye kadar ��rendiklerimizi �e�itli �rnekler ile tekrarlayal�m.

 

 

-Are these her shoes?
-No they aren�t
-What colour of her shoes?
-Her shoes are pink.
-Bunlar onun ayakkab�lar� m�?
-Hay�r de�il.
-Onun ayakkab�lar� ne renk?
-Onun ayakkab�lar� pembedir.
-What is his name?
-His name is Arda.
-Isn�t he a new football star?
-Yes he is a football star.
-Onun ad� nedir?
-Onun ad� Arda.
-O yeni futbol y�ld�z� de�il mi?
-Evet o bir futbol y�ld�z�d�r.

Numbers (Rakamlar):

 

1 - ( One )
2 - ( Two )
3 - ( Three )
4 - ( Four )
5 - ( Five )
6 - ( Six )
7- ( Seven )
8 - ( Eight )
9 - ( Nine )
10 - ( Ten )
11 - ( Eleven )
12 - ( Twelve )
13 - ( Thirteen )
14 - ( Fourteen )
15 - ( Fifteen )
16 - (Sixteen )
17 - ( Seventeen)
18 - ( Eighteen)
19 - ( Nineteen )
20 - ( Twenty )

21 - ( Twenty one )
22 - ( Twenty two )
23 - ( Twenty three
24 - ( Twenty four )
25 - ( Twenty five )
26 - ( Twenty six )
27 - ( Twenty seven )
28 - ( Twenty eight )
29 - ( Twenty nine )
30 - ( Thirty )
40 - ( Fourty )
50 - ( Fifty )
60 - ( Sixty )
70 - ( Seventy )
80 - ( Eighty )
90 - ( Ninety )
100 - ( One hunderd )
101 - ( A hundered one )
102 - ( A hundered two )
103 - ( A hundered three )